Skip to main content
0

Company Cook Privacyverklaring

Door gebruik te maken van de diensten van Company Cook BV stemt u in met de verwerking door Company Cook van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Company Cook van de persoonsgegevens van derden die u aan Company Cook verstrekt.

Company Cook BV is gevestigd aan het Visven 551 5464 NR VEGHEL en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 16081099.

Company Cook verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Company Cook de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn dienstverleners die de dienstverlening van Company Cook mogelijk maken, zoals haar accountant en haar ICT dienstverlener. Company Cook verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening of ter uitvoering van een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Company Cook verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Company Cook verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

Company Cook wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Company Cook haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

Company Cook bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Company Cook de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Company Cook.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Company Cook bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@companycook.nl. Company Cook zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Company Cook haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Company Cook de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Company Cook kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@companycook.n. Company Cook zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Company Cook uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Werknemers en sollicitanten
Door het insturen van uw sollicitatie en/of het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Company Cook BV stemt u in met de verwerking door Company Cook van uw persoonsgegevens.

Company Cook BV is gevestigd aan het Visven 551 5464 NR VEGHEL en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 16081099.

Company Cook verwerkt uw persoonsgegevens om zo een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden door Company Cook gebruikt voor uitbetalingen van salaris, voor haar algemene personeelsadministratie, ter identificatie door een opdrachtgever, voor het aanleggen en onderhouden van een persoonlijk dossier, voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Company Cook de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn opdrachtgevers van Company Cook en overige dienstverleners die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk maken, zoals een ICT dienstverlener en een salarisadministrateur. Company Cook verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Company Cook verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden en nimmer aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Company Cook wijst u nadrukkelijk op de mogelijkheid om uw persoonsgegevens niet of niet langer te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst niet tot stand zal komen of dat de arbeidsovereenkomst niet langer (ongewijzigd) voort kan worden gezet.

Company Cook bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor de sollicitatieprocedure, de arbeidsovereenkomst of de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Company Cook de door u verstrekte persoonsgegevens zal bewaren voor de duur van de sollicitatieprocedure of het dienstverband, en voor maximaal 4 weken (in het geval van een sollicitatie) of 2 jaren (in het geval van een dienstverband) daarna, tenzij er een (fiscaal) wettelijke verplichting bestaat om bepaalde gegevens langer dan deze termijn te bewaren. Slechts de gegevens waarvoor deze verplichting bestaat zullen maximaal 7 jaren bewaard worden.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Company Cook bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@companycook.n. Company Cook zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens dan kan dat er toe leiden dat u uw huidige functie niet langer ongewijzigd kunt uitoefenen. Company Cook zal uw verzoek tot het verwijderen van de persoonsgegevens niet honoreren als dit strijdig is met een op haar rustende wettelijke verplichting.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Company Cook de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt wordt u verzocht om deze klacht eerst aan Company Cook kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@companycook.n. Company Cook zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Company Cook uw klacht behandelt kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.