Skip to main content
0

Algemene Leveringsvoorwaarden Company Cook

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Contractcatering: het op basis van een duurovereenkomst verzorgen van de restauratieve diensten bij bedrijven, overheid of instellingen als ook bedoeld in de CAO Contractcatering;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van contractcateringactiviteiten;

Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon van Company Cook BV C die deze algemene voorwaarden conform artikel 2 van toepassing heeft verklaard op de te sluiten of gesloten overeenkomsten, handelend over Contractcatering;

Offerte: de door Opdrachtnemer ingediende aanbieding naar aanleiding van een offerteaanvraag van Opdrachtgever;

Overeenkomst: elke schriftelijke overeenkomst op grond waarvan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever diensten verleent als beschreven in dezelfde overeenkomst;

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;

Artikel 2. Toepasselijkheid en bekendmaking

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die Opdrachtnemer heeft uitgebracht ten behoeve van Overeenkomsten tot uitvoering van contractcatering c.q. het management van contractcatering alsook Overeenkomsten die Opdrachtnemer is aangegaan met Opdrachtgevers ten behoeve van tot uitvoering van contractcatering c.q. het management van contractcatering. Zij vormen dan ook een onverbrekelijk onderdeel van de individuele offertes en/of Overeenkomsten.
 2. Deze voorwaarden worden samen met offertes en/of Overeenkomsten aan Opdrachtgevers aangeboden. Opdrachtgevers kunnen in geval van enig dispuut met Opdrachtnemer geen beroep doen op het niet hebben ontvangen van deze voorwaarden.
 3. Tenzij schriftelijk geheel of gedeeltelijk anders overeengekomen, worden in gevolge de in het voorgaande lid van toepassing verklaarde voorwaarden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd. Inkoop-of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn nadrukkelijk nimmer van toepassing op de rechtsverhouding van partijen.
 4. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden Catering zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en op de website van Company Cook (www.companycook.nl) geplaatst.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en eerst bindend nadat Partijen tot een Overeenkomst zijn gekomen, dan wel een andere wederzijdse schriftelijke uiting, zoals doch niet beperkt tot een opdrachtverstrekking.
 2. Alle uitgebrachte offertes hebben een maximale geldigheid van 30 dagen, tenzij anders in de offerte is bepaald, te rekenen vanaf de datum van het uitbrengen van de offerte.

Artikel 4. Totstandkoming en tussentijdse wijziging van Overeenkomsten

 1. Alle informatie die nodig is om te komen tot een passende aanbieding of offerte, wordt volledig en juist door Opdrachtgever verstrekt. Onjuiste of onvolledige informatie is geheel voor risico en rekening van Opdrachtgever. Eventuele aanpassingen in prijs en/of voorwaarden als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie kunnen niet leiden tot beëindiging van een reeds overeengekomen Overeenkomst.
 2. Een Overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen, nadat Partijen deze expliciet hebben aanvaard.
 3. Indien Partijen overeenkomen dat de levering van de in de offerte beschreven dienstverlening op basis van een opdrachtverstrekking zal gaan plaatsvinden, wordt de opdrachtverstrekking als enig document geacht. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook dan onverkort op de opdrachtverstrekking van toepassing.
 4. Indien en voor zover een van de Partijen aanvullingen of wijzigingen in de dienstverlening wenst aan te brengen, zal deze Partij de andere Partij berichten over de gewenste aanvullingen of wijzigingen. Partijen zullen daaropvolgend in overleg treden over de ingangsdatum en financiële consequenties van deze aanvullingen of wijzigingen. De aanvullingen of wijzigingen zijn echter na schriftelijke vastlegging geldend.
 5. Aanvullingen of wijzigingen na het afsluiten van een overeenkomst of opdrachtverstrekking zijn voor Partijen slechts bindend, indien deze door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en middels een addendum onderdeel zijn geworden van de Overeenkomst dan wel opdrachtverstrekking.
 6. Wijzigingen in de dienstverlening als gevolg van wetswijzigingen waaronder ook begrepen wijzigingen in BTW-regelingen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, zullen eventueel financiële aspecten daarvan niet voor risico van Opdrachtnemer komen en zal de Overeenkomst overeenkomstig aangepast worden.

Artikel 5. Onderaanneming

Opdrachtnemer kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden. Opdrachtnemer zal voor zover mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de ingezette partij, zal hij dit binnen 48 uur na de inzet van de derde, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt, al dan niet in overleg met Opdrachtgever, het beleid van de cateringdienst waarbij de huisregels van Opdrachtgever leidend zijn tenzij deze huisregels conflicteren met de algemene regels binnen Opdrachtnemer, alsook wet-en regelgeving. Ingeval van een conflict tussen de huisregels van Opdrachtgever en de algemene regels van Opdrachtnemer, prevaleren de algemene regels van Opdrachtnemer.
 2. Partijen bepalen in samenspraak het dienstenpakket, waaronder soorten verstrekkingen, assortiment, serviceniveau en prijsstelling van de verstrekkingen. In de Overeenkomst worden deze afspraken nader vormgegeven, waarbij er verwijzing naar de offerte mogelijk is. In de beschrijving van het dienstenpakket zijn minimaal de navolgende onderdelen beschreven:
  1. de aard en omvang van het te leveren assortiment;
  2. het prijsbeleid;
  3. de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens;
  4. dagen en tijden van verstrekkingen;
  5. personele bezetting;
  6. aanduiding van het betreffende niveau van de restauratieve voorzieningen;
 3. Opdrachtnemer bepaalt de keuze van leveranciers. In het geval van afwijking hiervan op verzoek van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd eventuele inkoopprijsverschillen en overige kosten als gevolg van deze afwijkende keuze aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever stelt voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer om niet de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie-en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten ter beschikking voor zover naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Tevens stelt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de Arbo-technische zaken, waaronder Bedrijfshulpverlening-en EHBO-voorzieningen, zoals nader uitgewerkt in de betreffende Overeenkomst.
 6. Belastingen, Buma/Sena-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie-en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, bedoelde dienstverlening, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever zorgt dat de hiervoor genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen, waaronder tevens doch niet beperkt Arbo-technische vereisten, en zal niet weigeren in te gaan op een redelijk verzoek van Opdrachtnemer of de controlerende instanties tot onderhouden en/of vervanging daarvan. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
 8. Opdrachtgever is als eigenaar van het afval verantwoordelijk voor aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
 9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de voor de dienstverlening te gebruiken grondstoffen, halffabricaten en eindproducten per normale rolcontainer in de dienstruimten kunnen worden aangevoerd en treft hiervoor de noodzakelijke voorzieningen.
 10. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keuken, counter, tafels, stoelen alsmede de apparaten die onlosmakelijk zijn verbonden met catering, alles voor zover gebruikt binnen de restauratieve faciliteiten en voor zover bereikbaar zonder apparaten te verschuiven. Alle schoonmaakwerkzaamheden boven 1.80 meter, alsmede het schoonmaken van vloeren, wanden, afzuigkappen, plafonds, lichtarmaturen en ramen in de ruimte zijn voor rekening en uitvoering van Opdrachtgever, evenals de zogenaamde – periodiek uit te voeren -‘dieptereiniging’. Op verzoek kan Opdrachtnemer voor schoonmaakwerkzaamheden boven 1.80 meter, als alsmede het schoonmaken van vloeren, wanden, afzuigkappen, plafonds, lichtarmaturen en ramen in de ruimte een offerte aanbieden van een door Opdrachtnemer te selecteren samenwerkingspartner.

Artikel 7. Kwaliteit

 1. Kwaliteit en voedingswaarde van de grondstoffen en de maaltijden, de variatie in en samenstelling van de menu’s, de bereiding en het gereedmaken voor distributie van de maaltijden, de verzorging van de afwas, de afvalverwijdering uit de keuken en de algemene hygiëne dienen te allen tijde te voldoen aan de wettelijke bepalingen, zoals onder meer is aangegeven in de Hygiënecode voor de contractcatering en de Warenwet en/of voorschriften van de NVWA.
 2. Opdrachtgever zal de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden zo spoedig mogelijk controleren. Indien Opdrachtgever van mening is dat de uitvoering van de dienstverlening in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen dienstenpakket, of indien Opdrachtgever aan de hand van het overeengekomen kwaliteitssysteem constateert dat het resultaat van de dienstverlening beneden het van tevoren afgesproken niveau blijft, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. De bedoelde schriftelijke kennisgeving omvat een omschrijving van tijdstip, plaats en specificatie van de geconstateerde afwijking(en) c.q. tekortkoming(en). Opdrachtnemer heeft het recht na deze kennisgeving binnen de kortst mogelijke tijd herstellen c.q. uitvoeren. Tot enige verdergaande aansprakelijkheid is Opdrachtnemer niet gehouden, met name ook niet tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 8. Tussentijdse wijzigingen in prijsstelling

 1. Opdrachtnemer heeft het recht tijdens de looptijd van de Overeenkomst prijsverhogende factoren ten aanzien van een aantal aspecten, waaronder loonkosten, sociale kosten, kosten ingrediënten, algemene beheerskosten, aan Opdrachtgever door te berekenen.
 2. Belastingen die op de personele dienstverlening en/of producten, materialen of middelen drukken: deze worden aangepast vanaf het moment van wijziging.

Artikel 9. Betaling en niet tijdige betaling

 1. Na afsluiten van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen, een voorschot in rekening brengen. Het voorschot bedraagt minimaal 2/12 van de begrote jaarkosten bij maandelijkse facturering. Verrekening van het voorschot vindt plaats na afloop van het contract, zulks tenzij anders is overeengekomen ter keuze van Opdrachtnemer. Indien in een individuele situatie wordt besloten geen voorschot in rekening te brengen, zal de reguliere maandfactuur verhoogd worden met wettelijke rente, gerekend over de eerste van de maand waarop de factuur betrekking heeft.
 2. De factuur zal in de kalendermaand voor de maand waarin de dienstverlening wordt aangeboden, worden verzonden. Na ontvangst van de factuur zal deze binnen 30 dagen, doch uiterlijk de eerste van de maand waarin de dienstverlening wordt aangeboden, worden betaald.
 3. Indien partijen een andere wijze van facturatie afspreken, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 4. Opdrachtgever heeft het recht om, binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, de ontvangen facturen gemotiveerd en schriftelijk geheel of gedeeltelijk te betwisten. Voorstaand laat onverlet dat het niet betwiste deel van de factuur binnen de gestelde betalingstermijn betaald zal moeten worden.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening of korting toe te passen, tenzij zulks door Opdrachtnemer in de Overeenkomst is toegestaan.
 6. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt Opdrachtnemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan minimaal de wettelijke rente.
 7. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft de facturen tijdig te betalen en dit verzuim ook na herinneringen en aanmaningen niet gezuiverd is, heeft Opdrachtnemer het recht de dienstverlening op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Opschorting van dienstverlening zal nimmer voor Opdrachtgever reden kunnen zijn de facturen over de periode waarbinnen de opschorting heeft plaatsgevonden niet te betalen.
 8. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden, komen incassokosten voor rekening van Opdrachtgever. De incassokosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,00.
 9. In geval van beëindiging van de Overeenkomst dient de finale afrekening te geschieden. Hiertoe zal ten laatste 30 dagen na beëindiging door Opdrachtnemer een factuur worden toegezonden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die hem bij de uitvoering van de dienstverlening aangerekend kan worden en met in achtneming van het navolgende.
 2. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is evenwel beperkt tot de omvang en die gevallen, waarin een verzekeraar deze krachtens een betreffende polis heeft erkend. Ten behoeve van de Overeenkomst met Opdrachtgever sluit Opdrachtnemer een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en houdt deze gedurende de looptijd van de Overeenkomst in stand. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek aan Opdrachtgever een certificaat van verzekering overhandigen.
 3. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de navolgende grenzen:
  1. Bij een opdrachtwaarde van minder dan € 200.000,00 per jaar, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 500.000,00 per geval en € 1.000.000,00 per jaar;
  2. Bij een opdrachtwaarde van meer dan € 200.000,00 doch minder dan € 500.000,00 per jaar, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 1.000.000,00 per geval en € 1.500.000,00 per jaar;
  3. Bij een opdrachtwaarde van meer dan € 500.000,00 per jaar, is de aansprakelijkheid beperkt tot € 1.500.000,00 per geval en € 2.500.000,00 per jaar.
 4. Indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan onder andere doch niet beperkt tot verlies van productie, inkomsten-en winstderving, algemene kosten, verstoren van planning enz.
 5. Ten aanzien van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegeven sleutelbeheer geldt naast bovenvermelde beperking van aansprakelijkheid een absolute beperking/maximering van € 30.000,00.
 6. Schade aan eigendommen van Opdrachtgever waarvoor Opdrachtgever zelf een verzekering heeft of had kunnen afsluiten, is en blijft voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor regresrechten van de verzekeraar van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder ook het personeel van, ingehuurde arbeidskrachten en ingezette derden door Opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personeel in dienst van Opdrachtgever dan wel door derden.
 9. Aansprakelijkheid voor eigendommen van Opdrachtgever is te allen tijde uitgesloten en blijft voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in geval van regres door zijn verzekeraar vrijwaren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Noch Opdrachtgever, noch Opdrachtnemer zullen aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige of vertraagde uitvoering van deze Overeenkomst, indien hun verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt worden door een geval van overmacht zoals hieronder gedefinieerd.
 2. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: alle onvoorziene en onvermijdbare voorvallen die niet te wijten zijn aan een fout of nalatigheid van de Partij die ze inroept en die deze Partij niet kan voorkomen of waartegen ze geen redelijke maatregelen kan nemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot staking, bedrijfsbezetting, natuurrampen, oorlog, brand, storm, overstroming, explosie alsook de onmogelijkheid om noodzakelijke toelatingen of vergunningen te verkrijgen of behouden). De Partij die de overmacht inroept, zal zo snel als redelijkerwijze mogelijk de andere Partij inlichten en zal al haar verplichtingen nakomen zodra de oorzaak van de overmacht geëlimineerd werd. De andere Partij wordt vrijgesteld van haar verplichtingen tot bovenvermelde oorzaak geëlimineerd werd.
 3. Indien de overmacht geen gedeeltelijke prestatie mogelijk maakt en meer dan drie (3) maanden duurt, heeft elke Partij het recht de Overeenkomst op te zeggen mits aangetekend schrijven, zonder opzegperiode en zonder enige vergoeding. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de voorafgaande verplichte vergoeding van de reeds geleverde prestaties.
 4. Opdrachtgever stemt ermee in om Opdrachtnemer alle kosten te vergoeden welke Opdrachtnemer tijdens de periode van overmacht noodzakelijkerwijze dient te dragen en welke Opdrachtnemer niet kan afzeggen of verrekenen.

Artikel 12. Personeel

 1. De aan het personeel van Opdrachtnemer te stellen eisen voor het leveren van de Diensten en/of Producten zijn conform de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder personeel van Opdrachtnemer wordt verstaan: eenieder die een arbeidsovereenkomst heeft met Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat het personeel van Opdrachtnemer zich gedraagt naar de huisregels als door Opdrachtgever gesteld, mits in overeenstemming met de geldende wet-en regelgeving en algemene regels van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient te zorgen dat de huisregels tijdig, doch in ieder geval voor de aanvang van de dienstverlening, zijn afgegeven zodat het personeel van Opdrachtnemer hier kennis van heeft kunnen nemen.
 3. Indien er gegronde aanleiding is om personeel van Opdrachtnemer niet toe te laten op een locatie, dan zal dit schriftelijk worden teruggekoppeld door Opdrachtgever.
 4. Het tewerkgestelde personeel van Opdrachtnemer heeft een deskundige instructie gehad van Opdrachtgever omtrent gebruik en toepassing van de te gebruiken middelen en materialen welke Opdrachtgever op de locatie aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt en is daarvan voldoende op de hoogte.
 5. Opdrachtnemer staat er jegens Opdrachtgever voor in dat op het loon van het personeel de verschuldigde loonbelasting en sociale premies verzekeringswetgeving worden afgedragen aan de betreffende instanties. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever van deze aanspraken vrijwaren.
 6. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever een door de Belastingdienst afgegeven Verklaring Betalingsgedrag overleggen die bewijst dat Opdrachtnemer tijdig en volledig omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekering en/of premies werknemersverzekering heeft afgedragen.
 7. Partijen zullen op generlei wijze personeel van de andere Partij in dienst nemen of als zelfstandig ondernemer, hetzij rechtstreeks dan wel indirect, te werk te stellen behoudens gevallen waarin Partijen dit expliciet overeenkomen. Bij overtreding van deze bepaling heeft de benadeelde Partij recht op een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per geval. Dit laat onverlet het recht de medewerker aan de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst te houden.
 8. Bijzondere bepalingen bij beëindiging Overeenkomst:
  1. Eigen Beheer: Bij beëindiging van de Overeenkomst, waarbij Opdrachtgever de Diensten weer in eigen beheer gaat uitvoeren, verplicht Opdrachtgever zich de door Opdrachtnemer op locatie ingezette personeelsleden in dienst te nemen, als ware er sprake van overgang van onderneming als bedoeld in de Wet (artikel 7:662 e.v. BW). Opdrachtgever zal nimmer de discussie opwerpen of er wel of geen sprake is van overgang van onderneming.
  2. Contractovername andere dienstverlener: Bij beëindiging van de Overeenkomst, waarbij Opdrachtgever de diensten laat uitvoeren door een andere aanbieder ofwel dienstverlener, zal Opdrachtgever in de uitvraag alsmede bij het contracteren de verplichting opnemen dat de opvolgende dienstverlener het door Opdrachtnemer op locatie tewerkgestelde personeel onvoorwaardelijk en onverkort overneemt, in overeenstemming met het geldend recht inzake overgang van onderneming, dan wel de geldende CAO zonder dat de opvolgende dienstverlener of Opdrachtgever zich beroept op de discussie of er wel sprake is van overgang van onderneming.
  3. Financiële compensatie dan wel schadeloosstelling: Indien en voor zover Opdrachtgever het gestelde in de vorige leden niet nakomt, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren van alle kosten die Opdrachtnemer zal moeten maken om het niet overgenomen personeel alsnog over te laten gaan, te herplaatsen, dan wel tot ontbinding/opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Onder kosten wordt onder andere doch niet limitatief verstaan: kosten van transitie-en billijke vergoeding, kosten rechtsbijstand, loonkosten welke zien op de periode na de beëindiging tot aan het moment dat de betrokken werknemer alsnog is overgenomen, op een andere locatie van Opdrachtnemer is geplaatst, dan wel de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

De door Opdrachtnemer ten behoeve van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst gekochte goederen en bedrijfsmiddelen blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. In geval van faillissement van Opdrachtgever mag Opdrachtnemer alle niet, of niet volledig, met inbegrip van rente en/of kosten, betaalde goederen onverwijld en zonder verdere opgave van redenen meenemen.

 1. De Overeenkomst kan door een Partij ten laste van de andere Partij van rechtswege worden ontbonden middels een aangetekende kennisgeving, doch zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in het geval een Partij:
  1. herhaaldelijk niet betaalt op de vervaldag van een factuur; • haar wettelijke verplichtingen of contractuele verplichtingen niet of onvoldoende nakomt;
  2. geconfronteerd wordt met een executoriaal beslag, op essentiële onderdelen van diens bedrijfsvoering die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst;
  3. in surséance van betaling verkeert of heeft aangevraagd, het faillissement aanvraagt (of voor haar wordt aangevraagd) of failliet wordt verklaard, en;
  4. wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan.
 2. Het voorgaande laat onverlet het recht van de beëindigende partij op vergoeding van kosten en/of schade in welke vorm dan ook.

Artikel 14. Beëindiging door opzegging

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die Partijen overeenkomen en in de Overeenkomst vastleggen, waarbij een opzegtermijn van vijf (5) maanden zal gelden. Daarna wordt de Overeenkomst voor telkens eenzelfde periode verlengd. De opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan en uiterlijk de laatste dag van de aan de opzegtermijn voorafgaande maand door Opdrachtnemer te zijn ontvangen.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Elke Partij zal alle informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks door de andere Partij ter beschikking wordt gesteld of alle informatie waarvan kennis genomen wordt tijdens de samenwerking, of voortvloeit uit huidige Overeenkomst, als geheim en vertrouwelijk behandelen. Deze informatie mag de Partij noch gebruiken, noch onthullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, behalve (i) aan de professionele adviseurs van de Partijen die betrokken zijn in het opstellen, onderhandelen, uitvoeren of interpreteren van de Overeenkomst of (ii) in een rechtszaak.
 2. De Partijen stellen zich garant dat hun werknemers en de door hun ingezette derden de verbintenis vermeld onder 10.1 hierboven, tevens zullen respecteren.

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. Iedere in de Overeenkomst vastgelegde bepaling zal opgevat worden als onafhankelijk van elke andere bepaling, zodat indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig of niet afdwingbaar is, de overige bepalingen opgenomen in de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, mits in zijn geheel de strekking van de Overeenkomst behouden blijft.
 2. Iedere Partij zal haar eigen kosten dragen die gemaakt worden met betrekking tot of voortvloeiend uit het onderhandelen, de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst.
 3. In geval een bepaling uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden conflicteert met een bepaling van de Overeenkomst, zal de bepaling uit de Overeenkomst prevaleren.
 4. Op de Overeenkomst en Algemene Leveringsvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 5. In geval van geschil inzake de uitvoering en/of interpretatie van deze Overeenkomst of ten gevolge van beëindiging van de Overeenkomst voor eender welke reden, zal de rechtbank met jurisdictie binnen de vestigingsplaats van Opdrachtnemer als enige bevoegd zijn.