Skip to main content
0

Algemene voorwaarden voor online-bestellingen en persoonsgegevens

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen (franchisenemers), Company Cook B.V. Webshop hierna te noemen “Company Cook” en de consument.

 1. Company Cook zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
  • De consument kan de door Company Cook op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in de door hem/haar gekozen vestiging van Company Cook. De consument kan de bestelling ook laten bezorgen in het bezorggebied van de Company Cook vestiging. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Company Cook van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Company Cook.
  • In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Company Cook het nodig acht, kan Company Cook telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Company Cook houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
  • Company Cook houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen. 1.4 De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de leverdag kan de bestelling per mail op leveren@companycook.nl worden ontbonden (tijdstip van ontvangen ontbinding overeenkomst per mail met bevestiging op leveren@companycook.nl geldt als ontvangst en tijdstip ontvangst ontbinding Company Cook.) Let op; terugstorten op de rekening van consument onder vermelding van het juiste Iban rekeningnummer en de exact juiste tenaamstelling met voorletters.
 1. De producten kunnen niet worden afgehaald. Consument dient aanwezig te zijn op het bij de bestelling opgegeven adres. Bij de bestelling aangeven onder “bijzonderheden” waar we de bestelling kunnen afgeven en aan wie, of plaatsen. Liefst op een zo koel mogelijke plaats.
  We staan niet in voor de kwaliteit, als er niet kan worden geleverd of geplaatst op een plek tussen de 0 en 7 graden Celsius. Wel als er binnen een uur na levering de producten geconsumeerd worden. Plaatsen kan ook in een koelkast of een passende koelbox op een onder bijzonderheden aangegeven plaats, direct over de drempel. De producten dienen minimaal 1 uur na levering te worden geconsumeerd.
 1. De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Company Cook worden gecorrigeerd.
  • Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
  • Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten heeft besteld via iDeal.
  • Toekomstig kan in bijzondere gevallen worden betaald met een pintransactie voor aflevering.
   De consument is, ook in het geval de producten niet kunnen worden geleverd, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Company Cook bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Company Cook zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook verdere incassokosten verschuldigd.
  1. Communicatie tussen Company Cook en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Company Cook opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending met bevestiging, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
  1. Company Cook stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen bij de webshop van Company Cook.
 1. Company Cook streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
 1. Company Cook is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Company Cook ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
 1. Company Cook is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 1. De consument moet meewerken aan een door Company Cook geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.
 1. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
 1. Eigen ontwerp;
  • De consument gaat ermee akkoord dat de beoordeling en beslissing om een afbeelding en/of teksten toe te staan dan wel af te wijzen bij Company Cook ligt. Company Cook correspondeert niet met de consument over de reden van afwijzing.
  • De consument verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde of die een religieuze inhoud hebben.
  • Het gebruik van een door de consument gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de consument. Company Cook is hiervoor niet aansprakelijk. De consument accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de consument ingezonden afbeelding en/of teksten.
 1. Persoonsgegevens
  • Privacy statement
   Company Cook gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Company Cook houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.
  • Inzage en correctie persoonsgegevens
   Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@companycook.nl.